راه نيکوکاران از همه جهات
بر اساس بيدادگري خودخواهان و
.استبدادِ اهريمن است
ستايش کسي را که
بنام رستگاري و خيرخواهي
رمه ناتوانان را
،در دره تاريکي چوپاني ميکند
چرا که او
پرستار برادرش
.و يابنده کودکان گمشده است
و من، بانهايت خشم
سخت مجازات خواهم کرد
آنهايي را که بخواهند
!برادران مرا زهر دهند و نابودشان کنند
و آنگاه که خشمم را بر تو فرو آورم
.خواهي دانست که من خداوند هستم

Download als .mp3 (je etwa 850 kB):
Ezechiel pers. Version 1 (Brett)
Ezechiel pers. Version 2 (Ringo)